ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FLORIATE B.V.

Floriate B.V. is gevestigd te Horn 6, 1614 LV Lutjebroek, Nederland , geregistreerd in het handelsregister onder nummer 70007209.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door Floriate B.V. (verder Floriate) alsmede op alle met Floriate gesloten overeenkomsten. Op afwijkingen van deze voorwaarden kan door de koper alleen een beroep worden gedaan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Floriate zijn overeengekomen. Floriate zal in het vervolg ook worden aangeduid met “ons” en/of “wij”, de wederpartij van Floriate zal in het vervolg worden aangeduid met “koper”.
1.2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, ongeacht andersluidende bepalingen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden of door koper aangebrachte wijzigingen in de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zou zijn, of in strijd met de wet, openbare orde, of goede zeden zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Een zodanig beding zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. De overeenkomst
2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn al onze aanbiedingen / offertes / prijsopgaven geheel vrijblijvend.
2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging onzerzijds dan wel nadat en voor zover een order door ons wordt uitgevoerd.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn al onze offertes 14 dagen geldig.

Artikel 3. Prijzen
3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn prijzen exclusief omzetbelasting, in euro’s en gelden zij bij levering af fabriek.
3.2. Indien er na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot het verkochte goed sprake is van stijging van: de grondstofprijzen, de kosten van verpakking, de materiaalprijzen, de productiekosten, de transportkosten, de invoerrechten, de belasting, koersen van buitenlandse valuta, of lonen, is Floriate gerechtigd de prijsstijgingen aan de koper door te berekenen.
3.3. Betaling van de prijsstijgingen zoals bedoeld in artikel 3.2 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn op de wijze zoals weergegeven in artikel 9.

Artikel 4. Verpakking
4.1. De kosten van verpakking worden doorberekend conform hetgeen daaromtrent is opgenomen in onze prijslijsten c.q. offertes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
4.2. Floriate is nooit gehouden om geleverde verpakking terug te nemen dan wel eventueel vrijwillig teruggenomen verpakking te crediteren.

Artikel 5. Opgave kenmerken
5.1. Door Floriate opgegeven (bijvoorbeeld in onze offertes, prijslijsten, orderbevestigingen en drukwerk) kenmerken van goederen, waaronder doch niet uitsluitend maten, gewichten, samenstelling, rendement en gebruik zijn bij benadering vastgesteld. Floriate is niet aansprakelijk voor geringe
afwijkingen en afwijkingen in rendement, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van 10% of minder worden in ieder geval als gering beschouwd.

Artikel 6. De rechten van industriële en intellectuele eigendom
6.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle tekeningen, ontwerpen, modellen, matrijzen, apparatuur, productiemethoden of door ons vervaardigde fabricagemiddelen en producten (hierna gezamenlijk: “Producten”) die door Floriate aan de koper worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Floriate. Voornoemde rechten blijven ons eigendom ongeacht of aan koper voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
6.2. De koper is niet gerechtigd om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op enigerlei wijze de Producten te kopiëren, na te maken en in geval van tekeningen, ontwerpen en modellen aan derden ter hand te stellen, aan derden te tonen, of te gebruiken anders dan overeengekomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle door Floriate geleverde en te leveren Producten blijven uitsluitend haar eigendom, tot het tijdstip dat alle vorderingen die Floriate op de koper heeft of zal verkrijgen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Floriate zich tot levering heeft verplicht, met inbegrip van vorderingen ter zake boete, rente en kosten – zijn voldaan.
7.2. Zolang er op de door ons geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden of bezwaren; meer in het bijzonder is het aan koper niet toegestaan om in voornoemde omstandigheid de Producten in het kader van een financiering te bezwaren.
7.3. Nadat Floriate het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Floriate de geleverde Producten per direct terug halen. Koper staat ons toe de plaats te betreden waar deze Producten zich bevinden.
7.4. Koper is verplicht om onze Producten met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van Floriate te bewaren.
7.5. Koper heeft de verplichting er zorg voor te dragen dat onze Producten, onder meer met het oog op de kwaliteitswaarborgingscriteria en traceerbaarheid van de Producten in de productieketen, niet worden vermengd met andere Producten. Ingeval van vermenging wordt Floriate vermoed mede-eigenaar van de vermengde voorraad te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door
ons geleverde Producten. In geval van bewerking of verwerking van de Producten door of namens dan wel bij koper, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van Floriate en verkrijgt Floriate het mede-eigendomsrecht van de nieuwe ontstane Producten, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door ons geleverde Producten.
7.6. Indien Floriate geen beroep kan doen op het (mede-)eigendomsrecht omdat de Producten zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is koper verplicht de daardoor nieuw ontstane Producten op eerste verzoek aan ons te verpanden.
7.7. Floriate is ook dan gerechtigd om de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijs kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de Producten niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is. Koper dient ons te informeren wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen.

Artikel 8. Levering
8.1. Alle door ons aangegeven (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Indien een (leverings)termijn zal worden overschreden, zal Floriate de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In dat geval zijn wij gerechtigd onze verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. De ontvangst van te leveren Producten mag wegens overschrijding van de leveringstermijn niet door koper worden geweigerd. Bij een weigering om af te nemen vindt de levering plaats door een schriftelijke mededeling aan koper. Vanaf dit tijdstip worden de Producten voor rekening en risico van koper opgeslagen. Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij koper opzet of grove schuld van Floriate
bewijst.
8.2. Tenzij levering franco huis plaatsvindt, geldt het moment waarop de Producten het magazijn verlaten als moment van levering. Vanaf dit moment komen de Producten voor rekening en risico van koper. In geval van levering franco huis geldt het moment van aflevering bij koper als moment van levering, vanaf welk moment de goederen voor rekening en risico van koper komen.
8.3. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Koper.
8.4. Floriate is ten allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten

Artikel 9. Betaling
9.1. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient koper de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
9.2. Op het moment van een besluit tot liquidatie van koper, faillietverklaring van koper door de bevoegde rechter of toekenning aan koper van surseance van betaling of beslaglegging zijn al onze vorderingen op koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.
9.3. Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal koper, zonder enig nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien koper na daartoe verzocht te zijn nalatig blijft de vordering te voldoen, zal koper tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de door ons gemaakte en te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, te vermeerderen met een
rente van 1,5% per maand over deze incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag.
9.4. Indien de kredietwaardigheid van koper daartoe naar onze mening aanleiding geeft, is koper gehouden ons op eerste verzoek nadere zekerheid te verschaffen. Indien geen, of naar onze mening onvoldoende, zekerheid wordt verschaft, zijn wij gerechtigd de nakoming van de betreffende overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van andere rechten uit de koopovereenkomst of de wet.
9.5. Iedere betaling van koper, waaronder begrepen iedere betaling van derden van door koper verschuldigde bedragen, strekt primair tot voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot betaling van de verschenen rentetermijn en wordt daarna in mindering gebracht op de lopende rente en naar vrije keuze van Floriate openstaande vordering(en).
9.6. Het recht van koper om zijn verplichtingen jegens Floriate op te schorten of zijn vordering op Floriate te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Floriate.
9.7. De administratie van Floriate strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van de totale vordering op koper.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door Floriate ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen en/of diensten, waaronder maar niet uitsluitend merknamen, handelsnamen, auteursrechten e.d., berusten uitsluitend bij Floriate. Hieronder vallen uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van matrijzen. Koper zal zich van iedere vorm van inbreuk op
deze rechten onthouden.
10.2. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, ontwerpen, berekeningen etc. (hierna: tekeningen e.d.), door Floriate of in opdracht van Floriate vervaardigd, zijn eigendom van Floriate en blijven dat ook nadat de Overeenkomst is uitgevoerd. Tekeningen e.d. mogen zonder schriftelijke toestemming van Floriate, noch geheel, noch gedeeltelijk, vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand worden gesteld, voor welk doel dan ook.
10.3. Tekeningen e.d. dienen op eerste verzoek van Floriate aan Floriate te worden geretourneerd.
10.4. Ingeval van productie en/of levering door Floriate van goederen aan de hand van tekeningen, monsters, modellen etc. of andere wijzigingen, alles in de ruimste zin van het woord, van Koper ontvangen of van derden ontvangen, staat Koper er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die goederen geen octrooi-, merken- of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht van derden wordt aangetast en vrijwaart Koper Floriate tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend.
10.5. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Floriate zonder meer op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering te staken en van Koper vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Floriate op eventuele verdere schadevergoedingen, zonder dat Floriate tot enige schadevergoeding aan Koper gehouden is.

Artikel 11. Conformiteit/aansprakelijkheid
11.1. Floriate is alleen aansprakelijk voor schade die Koper lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Floriate.
11.2. Koper heeft de plicht om door ons geleverde Producten onverwijld na ontvangst te controleren op kwantiteit en kwaliteit (waaronder zichtbare en zo mogelijk ook onzichtbare gebreken). Tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk door koper aan ons te worden gemeld, waarbij deze nauwkeurig dienen te worden omschreven. Bij gebreke van een correcte melding worden de geleverde Producten geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
11.3. Koper dient de geleverde Producten waarvan hij stelt dat deze tekortkomingen bevatten, op ons verzoek binnen 10 dagen nadat wij de ontvangst van de klacht schriftelijk aan koper bevestigd hebben, aan ons op zijn risico te retourneren. Indien de geleverde Producten niet worden geretourneerd, moet koper ons in de gelegenheid stellen om vast te stellen of de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is. Bij gebreke van correcte retourzending, dan wel gelegenheid om vast te stellen of de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is, worden de geleverde Producten geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien wij vaststellen dat de geleverde Producten daadwerkelijk gebrekkig zijn, hebben wij het recht hetzij de betreffende overeenkomst te ontbinden, hetzij de tekortkoming op te heffen, hetzij de levering binnen redelijke termijn te vervangen. Voor door koper geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks is en het gevolg is van opzet of grove schuld van onze zijde.
11.4. In geval Floriate jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende levering met een maximumbedrag van € 10.000,-.
11.5. Floriate is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.6. Floriate heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken c.q. te herstellen.
11.7. Indien Floriate voor enige schade waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart koper Floriate volledig. Koper is aansprakelijk voor alle door ons te maken kosten die uit voormelde aanspraken van derden jegens Floriate voortvloeien.
11.8. Elke aansprakelijkheid van Floriate vervalt, indien:
11.8.1. De Klant tekortgeschoten is in het verstrekken van noodzakelijke informatie dat van invloed is op de uitvoering van de Opdracht;
11.8.2. De Klant Floriate niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen;
11.8.3. Verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met de tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Klant Floriate daarbij betrokken heeft.
11.9. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal bij toepassing van voorgaand lid geschieden voor rekening en risico van Koper.
11.10. Floriate is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Floriate is uitgegaan van door of vanwege Klant en/of derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
11.11. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijnbslechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 12. Ontbinding
12.1. Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, enige verplichting jegens Floriate niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) de goederen van koper, indien koper op andere wijze zijn beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de onderneming van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, is Floriate gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst iedere overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Floriate daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd haar recht op schadevergoeding wegens wanprestatie, recht op nakoming voor zover de overeenkomst niet ontbonden is en eventuele andere (wettelijke) rechten.

Artikel 13. Transport(kosten)
13.1. Indien deze niet bij de verkoopprijs zijn inbegrepen, worden de kosten van transport gespecificeerd bij de aanbieding/offerte. Vervoer van Producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volledige omvang van ons gevergd kan worden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: te late of ondeugdelijke levering door onze toeleveranciers door welke oorzaak ook, staking, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, brand, ongeval en natuurverschijnselen, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding.

Artikel 15. Bescherming persoonsgegevens
15.1. Koper kan in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens over Koper en/of personen die verbonden zijn aan en/of werkzaam zijn bij of voor koper (laten) verwerken door Floriate. Floriate zal hierbij zorg (laten) dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de (computer)systemen of infrastructuur van Koper bevinden. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
15.2. Floriate gaat zorgvuldig om met de door koper verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor koper, en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst en/of de gevallen waarin Floriate hiertoe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en/of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
15.3. Ingeval van een Datalek zal koper, indien dat noodzakelijk en redelijkerwijs mogelijk is, medewerking verlenen aan Floriate zodat deze tijdig kan voldoen aan een op haar rustende meldplicht overeenkomstig hetgeen bepaald in de AVG.
15.4. Koper is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart Floriate voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het niet-naleven door koper van de AVG.

Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden
16.1. Het is Floriate toegestaan om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
16.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Floriate altijd doorvoeren.
16.3. Ingrijpende wijzigingen zal Floriate zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
16.4. Een Consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.
16.5. Indien een Klant niet akkoord gaat met een wijziging van één of meerdere bepalingen, blijven de overige bepalingen onverminderd in stand. Klant en Floriate kunnen middels schriftelijke afspraken afwijken van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien geen afwijkende afspraken schriftelijk door de Klant en Floriate overeengekomen worden, prevaleren de algemene voorwaarden boven de overeenkomst tussen Klant en Floriate.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

Artikel 18. Depot
18.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70007209.